700 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

258

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1177)», για τη στελέχωση των πεντακοσίων (500) ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά επτακόσιοι (700) επαγγελματίες υγείας ειδικότητας ΠΕ/TE νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Οι ως άνω επιπλέον διακόσιοι (200) προσληπτέοι επαγγελματίες υγείας θα στελεχώσουν τις ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Λόγω αυξημένων αναγκών, με την παρούσα ενισχύεται το Διοικητικό Προσωπικό της Πράξης στην Αττική μέσω της διάθεσης των κενών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού στην 1η ΥΠΕ, η δε σχετική κατανομή των θέσεων Διοικητικού Προσωπικού διαμορφώνεται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody.komy.services.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr