700 θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες για το πρόγραμμα δακοκτονίας

532
700 θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες

Περίπου 700 άτομα θα προσληφθούν και το 2018 για το πρόγραμμα δακοκτονίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα.

Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με τη με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών».

Oι τομεάρχες δακοκτονίας προσλαμβάνονται για 5,5 μήνες και το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για διάστημα 6,5 μηνών.