71 προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

311

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη εβδοµήντα ένα (71) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως φαίνεται παρακάτω:

71 ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( συνοδοί επισκεπτών του θεµατικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, υποστήριξη ρόλων και δράσεων του θεµατικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ κ,λπ,)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κ. Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και κ. Βλησσαρούλη Βασιλειου από 12-11-2019 ως 18-11-2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500242 ).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr