75 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

322

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραµµάτων :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία» και
Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2018»

Συγκεκριµένα :
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018 Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία» , στα σχολεία» , στα σχολεία» από 22/6 από 22/6 από 22/6/2018 έως /2018 έως 30/7/2018. 30/7/2018.
13 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
13 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ…

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr