9 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

70

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) ανακοινώνει:

1. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων πενθήμερης και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής και για το  Παράρτημα του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή των φακέλων των αιτήσεων πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά από 24-3 2021 ήτοι έως και 2-4-2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού κατάθεσης.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr