90 θέσεις στο Πανεπιστημιο Πατρών

443

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου, (ισόγειο κτιρίου Α΄ Πανεπιστηµιούπολη), αρµόδιες υπάλληλοι παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών κ.κ. Ε. Κουζέλη, 2610/996.628 και Σ. Μπουλούτζα, 2610/996.651, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τ.Κ.: 265 04 Ρίο – Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ.κ. Ε. Καράµπαλη, 2610/997.606 ή Π. Γαλάνη, 2610/969.076.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr