93 θέσεις εργασίας στο Περιφερειακο Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

147

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • 3 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • 1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
 • 3 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Πληροφορικής
 • 6 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2 ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • 2 ΔΕ Παρασκευαστώντριών
 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Β΄ τουλάχιστον Ομάδα – 1 η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3 και 1.5) και (Β΄ τουλάχιστον Ομάδα – 2 η Ειδικότητα Μ.Ε. 2.7)
 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Β΄ Ομάδα – 4 η Ειδικότητα Μ.Ε. 4.1)
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτροτεχνιτών) Αυτοκινήτων
 • 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
 • 4 ΔΕ Ζυγιστών
 • 10 ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 9 ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄+Δ΄) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 6 ΔΕ Διοικητικού
 • 2 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
 • 21 ΥΕ Εργατών-τριών
 • 8 ΥΕ Φυλάκων (Εγκαταστάσεων Καθαριότητας ΧΥΤΑ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr