95 θέσεις εργασίας στο Ψυχιατρικο Νοσοκομείο Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

194

ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης – σίτισης και φύλαξης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

56 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών /στριών )
27 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)
12 ΥΕ Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΝΠΔΔ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 12461, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Σταυρούλας Φραντζή (τηλ. Επικοινωνίας: 213-2046104-106).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr