Αναστολή πληρωμής για 60 ημέρες και για τις επιταγές του Μαΐου

54

Αναστολή πληρωμής για 60 μέρες στις επιταγές που λήγουν τον Μάιο, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται:

1.α. Αναστέλλονται από την 1/5/2021 έως και την 31/05/2021. για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο, σύμφωνα με. τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Παρατείνονται έως και τις 31.8.2021 οι προθεσμίες καταβολής:

-των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (πρόκειται για οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2021 έως 30.4.2021).

- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο. Υ Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων.

γ. Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

2. Ορίζεται ότι, πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), των ο.τ.α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020. ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.5.2021.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την παράταση τον προθεσμιών καταβολής, έως και τις 31.8.2021:

- οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.1Ι.Α. από 1.4.2021 έως 30.4.2021,

- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο. Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους κομιστές τ(ον οριζόμενων αξιογράφων.