Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις 26 ατόμων στον Δήμο Αχαρνών

56

Ο Δήμος Αχαρνών θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι έξι (26) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στην πρόσληψη:

Δέκα Έξι (16) ατόμων ΥΕ- Εργατών/τριών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρου).
Δέκα (10) ατόμων ΥΕ- Εργατών/τριών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 67 ετών και με την αίτησή τους να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
Υπεύθυνη δήλωση (θα σας χορηγηθεί από την Υπηρεσία), στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Υπεύθυνη δήλωση (θα σας χορηγηθεί από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας (Πρώτη Σελίδα-ΑΜΑ).
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο) του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα), από την επομένη της ανάρτησης.

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone