Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις για οκτάμηνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πίνακας)

68

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών υπηρεσιών θα κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2018.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στο ΥπΑΑΤ θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες

pektin.jpg

Η δαπάνη ύψους 128.000,00€ περίπου που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110 Κ.Α.Ε. 5329- οικ. Έτους 2018

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone