Αρχίζει η δημόσια προσφορά για τις ομολογίες του ΟΠΑΠ

329
Έως τις 12 Μαρτίου οι αιτήσεις συμμετοχής για το ΟΠΑΠ Forward

Αρχίζει σήμερα η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομολογιακό του ΟΠΑΠ.

Οι εγγραφές για τις ομολογίες του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της έκδοσης επταετούς διάρκειας Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έως 200 εκατομμύρια ευρώ τα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) έως το απόγευμα (16:00) της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, οπότε και λήγει η περίοδος της προσφοράς.

Το ΚΟΔ θα διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης  για την αγορά ομολογιών, μέσω Η.ΒΙ.Π., για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό ομολογιών.

Το εύρος απόδοσης του εταιρικού ομολόγου του ΟΠΑΠ όπως καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, διαμορφώθηκε μεταξύ 2,10% (κατώτατο) και 2,50% (ανώτατο).

Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης, αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, θα γνωστοποιηθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και 30% σε ιδιώτες επενδυτές. Χρηματιστές προεξοφλούσαν υψηλή ζήτηση για τις υπό έκδοση ομολογίες του Οργανισμού, σε μια συγκυρία ραγδαίας αποκλιμάκωσης των spreads των ελληνικών ομολόγων.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ποσό 150 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθεί έως το τέλος του 2020 για την αποπληρωμή δανείου και τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του 2022.

Στην ουσία, θα αποπληρωθεί ακριβότερος υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ως κεφάλαιο κίνησης θα διευκολύνουν την λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Retail bond

Τα τοκομερίδια θα αποδίδονται στους δικαιούχους ανά εξάμηνο, ενώ βάσει των όρων έκδοσης ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα  να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή υπό όρους.

Ειδικότερα, έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου των ομολογιών μόνο κατά την περίοδο από τη λήξη της 4ης περιόδου εκτοκισμού έως και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου.

Η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 101% της ονομαστικής τους αξίας μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων, εφόσον η εκδότρια (ΟΠΑΠ) επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής κατά την ημερομηνία λήξεως της 4ης περιόδου εκτοκισμού του ομολογιακού δανείου έως και τη λήξη της 7ης περιόδου εκτοκισμού.

Από τη λήξη της 8ης περιόδου εκτοκισμού έως και τη λήξη της 11ης περιόδου εκτοκισμού, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100,5% της ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου ( μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων).

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι από τη λήξη της 12ης περιόδου εκτοκισμού και μετά, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100% της ονομαστικής αξίας.

Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή εν όψει της έκδοσης αναφέρει σε σχετικό σημείωμά της πως ο καθαρός δανεισμός του ΟΠΑΠ στο 1ο εξάμηνο 2020 ανήλθε στα 568,92 εκατ., ήτοι μόλις 1,8x τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των τελευταίων 12 μηνών (trailing).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 30,1 εκατ., που σημαίνει ένα συντελεστή κάλυψης (interest cover ratio) 13,7x ή 9,3x ως προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές (Operating Cash Flow).

Παράλληλα, σημειώνει πως βάσει των όρων της σύμβασης του ομολόγου, ο ΟΠΑΠ υποχρεούται να διατηρεί λόγο καθαρού δανεισμού προς ενοποιημένα EBITDA χαμηλότερο/ίσο του 4 και λόγο συνολικού χρέους, πλέον των καταβλητέων μερισμάτων/διανομών, προς συνολικά ίδια κεφάλαια χαμηλότερο/ίσο του 3.

Επιπλέον να διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, μετά από τις όποιες διανομές μερισμάτων.

Να σημειωθεί πως παρά την επίδραση του κορωνοϊού τα ταμειακά του διαθέσιμα του ΟΠΑΠ παραμένουν εύρωστα, στα 628,2 εκατ. ευρώ. Τέλος,, τονίζεται ότι η "Standard & Poor’s Financial Services" στις 16.04.2020, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΠΑΠ σε διαβάθμιση "B+".

Αντίστοιχα, η ICAP Group την 20.05.2020, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΟΠΑΠ σε πιστοληπτική διαβάθμιση "BB".

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.