100 θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση στην ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, εγκρίθηκε η απασχόληση εκατό (100) φοιτητών/τριών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών (διαφόρων κατευθύνσεων), για τους θερινούς μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2020, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ως εξής: 1. Τεχνικές Ειδικότητες : 20 φοιτητές/τριες (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων: Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες) 2....

13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση που θα διατίθεται στο τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χαλκιδέων,στο 2ο όροφο Ληλαντίων και Μεγασθένους Τ.Κ. 34100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και...

1350 προσλήψεις στην Ανατολική Αττική

Ξεκίνησε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και...

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr ή στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου...

13 θέσεις εργασίας στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Υγείας

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 14 περ. ιε΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»(Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994),όπως ισχύει, δεκατριών (13) θέσεων για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στο Άγιο Ανδρέα Αττικής του Δήμου Μαραθώνα. Οι...

2 θέσεις στο ΚΚΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δύο (2) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1 ,για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020. Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας...

5 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών συνολικά πέντε (05) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα : 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή...

26 θέσεις στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/16-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΨΘΩ99-ΦΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 1 ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας 25 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία...

80 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2020, που θα διεξαχθεί από 6/7/2020 έως και 31/7/2020 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς. ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ...

6 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ναυαγοσωστών  με σύμβαση διάρκειας έως 4 μήνες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουνίου και ώρα 14:00 Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

8 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Χερσονήσου

H ΔΑΜΑΛ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19. Θέσεις: ΔΕ Υπάλληλοι Παραλίας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς την Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. με ηλεκτρονική μορφή στο: damal_ae@hersonisos.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων...

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πέλλας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» στο Δήμο Πέλλας. Ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι...

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κύθνου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κύθνου, που εδρεύει στην Κύθνο του Νομού Κυκλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (r.greveniti@kythnos.gr), είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά...

33 προσλήψεις στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 20, ΤΕ Νοσηλευτών 6, ΔΕ Ναυαγοσώστης 4, ΠΕ Θεατρολόγων 1, ΠΕ Εικαστικών 1 και ΠΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΔΕ Μουσικών 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν, στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, την αίτηση και...

29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

O Δήμος Μυκόνου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα...

61 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 14 ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού...

14 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων(14) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεωνκαθαριότητας των εγκαταστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),που εδρεύει στην Αθήνα,για τις ανάγκες αυτού στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας 13 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Οι...

Τέσσερις προσλήψεις στον δήμο Κορυδαλλού

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Κορυδαλλού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. ΥΕ Εργατών καθαριότητας 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1   Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

45 θέσεις εργασίας στη Θάσος Δημοτική Α.Ε.

Η Θάσος Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: 8 ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, 7 ΔΕ Υπαλληλοι Μπαρ, 2 ΔΕ Ναυαγοσω Στης/ΣΤΡΙΑ, 1 ΔΕ Νοσοκομοι/ες, 3 ΔΕ Νυχτοφυλακες, 6 Εργατες/τριες γενικων καθηκοντων, 20 ΥΕ εργατων/τριων καθαριοτητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την...

Πέντε προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας, και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 4 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 1   Διαβάστε περισσότερα...

15 προσλήψεις στον δήμο Νότιας Κέρκυρας

Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την ημέρα υπογραφής της έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 15   Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

Θέσεις εργασίας στον δήμο Μαραθώνος

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Μαραθώνος. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 1   Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

Θέσεις νοσηλευτών στον ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να συνάψει ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης  για  4 θέσεις Νοσηλευτών/τριών στην νοσηλευτική υπηρεσία στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα: Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται. Άδεια...

2 θέσεις εργασίας στο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων που εδρεύει στην Αλίαρτο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@aliartos.gov.gr) είτε κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με...

Θέση οικονομικού διευθυντή στην Εθνική Λυρική Σκηνή

H Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 Α του ν. 2273/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4415/2016, θέση Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή με τα ακόλουθα προσόντα: α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση. β. Άριστη γνώση της Αγγλικής. H...

6 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-09-2020, συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ (και εν ελλείψει ΔΕ) Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

5.961 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΚΕ Στον προγραμματισμό μονίμων και εποχικών προσλήψεων προχωρούν δημοι, υπουργεία και άλλοι δημόσιοι φορείς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνολικά έχουν εγκριθεί και αναμένεται να γίνουν 5.961 προσλήψεις έως τις αρχές φθινοπώρου. Από αυτές οι 1.723 αφορούν θεσεις μόνιμου προσωπικού και οι υπόλοιπες 4.238 θέσεις εποχικού προσωπικού. 152...

5 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Σπάρτης

O Δήμος Σπάρτης προσκαλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα άρδευσης των κατωτέρω Κοινοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις: 1. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά 2. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Κοινότητα Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος 3. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Κοινότητα Σκούρας της Δ.Ε.Θεραπνών 4. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ....

19 θέσεις στο ΚΕΘΕΑ

To KΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων. Η διαδικασία απεξάρτησης από ουσίες απαιτεί μια σύνθετη ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση καθώς η χρήση ουσιών, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παραβατικότητα αλληλεπιδρούν παράγοντας...

15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κω

O Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) εργατών, χρονικής διάρκειας το αργότερο έως 14/9/2020, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με τον νόμο 4682/2020, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης του περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID19. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη...