Διαδικασίες fast track για τους άκαρπους πλειστηριασμούς

50
Διαδικασίες fast track για τους άκαρπους πλειστηριασμούς

Δύο άρθρα, το 23 και το 24, του πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών και αφορά «τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές τροπολογίες αφορούν την επίσπευση επανάληψης των άκαρπων πλειστηριασμών και τον αποστιγματισμό της πτώχευσης και παράλληλα την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα- που πτώχευσαν.

Ειδικότερα, με το άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου προστίθενται τρία εδάφια στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο αφορά την κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη και την μη κατακύρωση ακινήτου που βγαίνει σε πλειστηριασμό (άκαρπος πλειστηριασμός λόγω μη εμφάνισης πλειοδότη).

Σύμφωνα με την εισηγητή έκθεση η επίμαχη τροπολογία αποσκοπεί στην επίσπευση της όλης διαδικασίας, καθώς προβλέπεται σήμερα ότι αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες και αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει και πάλι κατακύρωση, τότε το αρμόδιο δικαστήριο (μετά από σχετική διαδικασία) μπορεί να διατάξει νέο πλειστηριασμό μέσα σε 30 ημέρες με την ίδια ή κατώτερη τιμή.

Τώρα με την τροπολογία επισπεύδονται οι διαδικασίες και οι 30 ημέρες γίνονται 8 εργάσιμες ημέρες και σε 8 ημέρες η έκδοση απόφασης από την ημέρα της συζήτησης.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω τροπολογίας έχει ως εξής:

«Άρθρο 23

Τροποποίηση άρθρου 966 ΚΠολΔ

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή».

Η δεύτερη τροπολογία αφορά τον Πτωχευτικό Κώδικα και συγκεκριμένα τον αποστιγματισμό της πτώχευσης και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα- που πτώχευσαν χωρίς να τους βαρύνει κακόπιστη συμπεριφορά.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας δεν δύνανται να πτωχεύσουν και παραμένουν τόσο τα ίδια αλλά και οι τρίτοι που συνέχονται επιχειρηματικά με αυτά σε διαρκή εκκρεμότητα.

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρηματιών αυτών που παρά τις έντιμες προσπάθειες απέτυχαν ώστε να διαφύγουν τον «συναλλακτικό θάνατο».

Το πλήρες κείμενο της δεύτερης τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ως εξής:

«Άρθρο 24

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.».

2. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση περί της απαλλαγής του μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του στο ΓΕΜΗ και στα μητρώα πτωχεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 8».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 01.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης».