Ελληνικό: «Παγώνει», προσωρινά, ο διαγωνισμός μετά την προσφυγή της Hard Rock

205

Με χθεσινή Απόφασή της, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ανέστειλλε την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το καζίνο στο Ελληνικό, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Σε αυτή επισημαίνει ότι η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ έκρινε ότι «η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης».

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, «…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….».

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International, υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η τελευταία.