Έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις 609 μόνιμες θέσεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ (τα δικαιολογητικά)

116
ΜΜΜ: Πώς κινούνται σήμερα Πρωτοχρονιά

Εως τις 18 Νοεμβρίου θα γινονται δεκτές οι αιτήσεις για απόφοιτους τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Συνολικά θα γίνουν 609 διορισμοί, 186 στην ΣΤΑΣΥ και 423 στην ΟΣΥ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1999, για τον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Οδηγοί Συρμών και από το έτος 1975 έως και το έτος 1999 για τους κλάδους/ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα,

5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Διαβάστε την συνέχεια στο Moneypress.gr