H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας που θα θέλαμε να ζούμε

1089

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), είναι μια δυναμική έννοια η οποία εξελίσσεται συνεχώς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ανανεωμένης στρατηγικής της για την ΕΚΕ που δημοσιοποίησε το 2011, την ορίζει ως “η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία”.

Δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2001, στην Πράσινη Βίβλο που αποτέλεσε την πρώτη ανακοίνωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ, την όριζε αναλυτικότερα ως “η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη”.

Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια αλλά και σε όσα έχουν ακολουθήσει έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές τόσο στις οικονομικές, όσο και στις κοινωνικές συνθήκες με αποτέλεσμα θέματα και αντιλήψεις, επιχειρήσεων και κοινωνιών να έχουν διαφοροποιηθεί.

Βιβλιογραφικά συναντούμε πλήθος ορισμών σχετικά με την ΕΚΕ καθώς σε κάθε γεωγραφική περιοχή ανά τον κόσμο υπάρχει διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, διαφορετική ιστορική διαδρομή ενώ οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε διαφορετικούς κλάδους.

Ανεξάρτητα από την προέλευσή τους η ΕΚΕ ενσωματώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Aυτοδέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων
  • Διάρκεια Και Συνέχεια Στην Εφαρμογή Της
  • Συσχέτιση Με Κοινωνικά, Περιβαλλοντικά Και Εντέλει Οικονομικά Θέματα
  • Συμπερίληψη Τόσο Του Εσωτερικού Όσο Και Του Εξωτερικό Περιβάλλοντος Της Επιχείρησης
  • Αλληλοτροφοδότηση Με Το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Μοντέλο
  • Διασύνδεση Με Τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Της Επιχείρησης Με Υπεύθυνο Τρόπο

Η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτά μέσα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενδιαφέρει όλους μας, γιατί αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας που θα θέλαμε να ζούμε

Επιχειρήσεις

Μεγάλες ή μικρές, οι οποίες μέσα από το υπεύθυνο “επιχειρείν” μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους αποτελεσματικότητα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να εντοπίζουν ποιες ομάδες ή άτομα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους, να οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με αυτά, να διαβουλεύονται μαζί τους και να εξισορροπούν τις απαιτήσεις για δημιουργία δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος.

Εργαζόμενοι

Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον δημιουργικό και ανταποδοτικό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόζουν ένα σύνολο στρατηγικών ενεργειών και πολιτικών ώστε να αποτελούν έναν προτιμητέο εργοδότη. Μερικές από αυτές τις ενέργειες είναι:

○ Η συνεχής και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους

○ Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ. και η διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις

○ Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας

○ Η δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος όπου υπάρχει ανοικτή και ειλικρινής αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων

○ Η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και η εφαρμογή ελαστικού ωραρίου με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι κ.α.

Καταναλωτές

Όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά “διαπιστευτήρια” των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουν.

Οι πελάτες–καταναλωτές αποτελέσουν συχνά ισχυρό μοχλό πίεσης για την εφαρμογή εκ μέρους των επιχειρήσεων πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Οι ετικέτες των προϊόντων και οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας τους παίζουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν κριτήριο στην επιλογή τους εκ μέρους των καταναλωτών. Η διαφάνεια στις αγορές αποτελεί βασικό παράγοντα για συμβολή των πελατών- καταναλωτών στη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και κοινωνίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

○ Διασφάλιση της πρόσβασής τους σε υπεύθυνες πληροφορίες που έχουν σχέση με τα προϊόντα, τον τρόπο παραγωγής τους κ.λπ.

○ Ανάληψη δράσεων που θα εξηγούν στους πελάτες-καταναλωτές πως θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης

○ Παραγωγή, διάθεση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον

○ Ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών με την προώθηση ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν άριστη ποιότητα, δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, είναι αξιόπιστα και υποστηρίζονται από διαδικασίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση

○ Δίκαιη τιμολόγηση με παράλληλη υποστήριξη όλων των μερών της μεταποιητικής και εφοδιαστικής αλυσίδας που συμμετέχει στη δημιουργία του προϊόντος ή υπηρεσίας

○ Υπεύθυνη προώθηση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στις στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης με στόχο την τήρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή

○ Διαρκής διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων με τους πελάτες με στόχο τη βελτίωση

Προμηθευτές

Iδιαίτερα εκείνους που περιλαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της.
Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, ενθαρρύνει τους προμηθευτές και επιχειρηματικούς τους συνεργάτες να εφαρμόζουν και αυτοί βασικούς κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και επιλέγουν να συνεργάζεται με εκείνους που τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται η σχετική γνώση και εμπειρία και διαδίδεται η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Οι εκπρόσωποι της «Κοινωνίας των Πολιτών» οι οποίοι πρέπει να διαβουλεύονται με τις επιχειρήσεις για αναζήτηση συμπράξεων προς έναν κοινό στόχο. Η δημιουργία συνεργιών με διαφάνεια και συνεχή διάλογο αποτελεί επένδυση στην αξιοπιστία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για ανεύρεση λύσεων που θα επιφέρουν οφέλη σε όλους.

Τοπικές Κοινωνίες

Θέλουν να γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν με επιχειρήσεις και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς.Η συμβολή στις κοινωνίες αυτές μπορεί να εκφραστεί με δράσεις όπως:

○ Οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

○ Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα από δράσεις που αναφέρονται στην εκπαίδευση, υγεία και περίθαλψη

○ Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε τοπικά εθελοντικά προγράμματα

○ Αγορές προϊόντων από τοπικούς προμηθευτές κ.α

Μέτοχοι και Επενδυτές

Επιθυμούν να διασφαλίσουν τις επενδύσεις τους σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο και πιστεύουν ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όλους τους ανθρώπους

Όπου κι αν ζουν, προσδοκούν από τις εταιρίες που εδρεύουν στην Ευρώπη να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, σε όλα τα μέρη του κόσμου που λειτουργούν.