Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά έκτακτο έλεγχο στη Folli Follie

23
Στη Δικαιοσύνη η Folli Follie

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε στο δικαστήριο αίτημα για έκτακτο έλεγχο στη Folli Follie, εξαιτίας της μη προσκόμισης των ταμειακών διαθεσίμων και επειδή δεν προχώρησε σε έλεγχο για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση με την Ernst & Young υπεγράφη στις 13 Ιουνίου ύστερα από τις συνεχείς καθυστερήσεις της διοίκησης.

Επιπλέον, η απόφαση για τον έκτακτο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λαμβάνεται κάτω από καθεστώς σοβαρής πίεσης για τις αβελτηρίες και σ σε μια περίοδο όπου η αντιπροεδρία αναζητά νέα διοίκηση για την Επιτροπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του:

Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:

α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και

β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920».