Αρχική Προσλήψεις Νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

Νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

276

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για τις ανάγκες αυτής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών και Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μαθιού (τηλ. επικοινωνίας: 213 – 20 65 831).

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr