Οι παγίδες με τον συμψηφισμό της επιστροφής φόρου

268
Ρύθμιση των 120 δόσεων: Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Με αυτόματο τρόπο κάνει πλέον η Εφορία τους συμψηφισμούς μεταξύ των επιστροφών φόρου και βεβαιωμένων οφειλών (πχ ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κα).

Πρόκειται βέβαια για μία διαδικασία που κρύβει παγίδες, οι οποίες φτάνουν μέχρι του σημείου ο δικαιούχος επιστροφής να βγαίνει και χρεωμένος. Η βεβαίωση επιστροφής φόρου στην υπερφορολογημένη Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.

Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου ιδιαίτερα αν το ποσό της επιστροφής ξεπερνά τα 1.500 ευρώ οι φορολογικές αρχές περνούν από κόσκινο οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με βάση τη διάταξη του νόμου δεν επιτρέπεται να εξοφλείται χρηματική επιστροφή χωρίς την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου. Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών διεπαφών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) με το πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να προσκομίζεται από τον δικαιούχο του Χ.Ε. Ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Αν κατά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αυτού, προκύπτει ότι ο δικαιούχος του Χ.Ε. έχει οφειλές, θα πρέπει να παράγεται σχετική βεβαίωση οφειλής στην οποία αναφέρεται το ακριβές ύψος της.

Σε μια τέτοια περίπτωση η επιστροφή φόρου θέτει υποψηφιότητα να γίνει πληρωμή καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Η δεύτερη παγίδα αφορά την περίπτωση που είσαι μισθωτός ή δεν έχεις καθόλου ασφαλιστικές οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση η παγίδα μπορεί να προκύψει από την αναλογία του ποσού της επιστροφής με τις μελλοντικές οφειλές τους δικαιούχου της π.χ. του φόρου ακινήτων.

Εάν το ποσό της επιστροφής υπολείπεται του ποσού που οφείλει ο φορολογούμενος σε ΕΝΦΙΑ, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται στο σύνολό του με την οφειλή του ΕΝΦΙΑ.

Ωστόσο, για το υπόλοιπο του ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να εξοφλήσει ο φορολογούμενος χάνει το δικαίωμα των μηναίων δόσεων και θα πρέπει να το εξοφλήσει στο σύνολο του τον επόμενο μήνα μετά το συμψηφισμό από την Εφορία.