Αρχική Προσλήψεις Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης

Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης

124

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 16/10/2019 έως και 25/10/2019 (από 10:00 μέχρι 13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι
στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν.
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν:

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και
των δύο προηγουμένων.
στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr