Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Πάρου

139

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 8 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίαςΙδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 140/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr