Αρχική Προσλήψεις Προσλήψεις στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Προσλήψεις στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

351

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), που εδρεύει στη Ρόδο του νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕΤεχνικός Πληροφορικής

1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Ξεπαπαδάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 24190).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr