Αρχική Προσλήψεις Πρόσληψη στην Αττικό Μετρό

Πρόσληψη στην Αττικό Μετρό

187

1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 191-193 Τ.Κ. 11525 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ. Χ. Ρίζου (τηλ. Επικοινωνίας: 210.67.92.106).

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr