Τέλος στο waiver για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα βάζει ο Ντράγκι την 21η Αυγούστου

105

Επίσημος γίνεται πλέον ο αποκλεισμός των ελληνικών τραπεζών από το waiver (κατ' εξαίρεση χρηματοδότηση με εγγύηση κρατικά ομόλογα), μετά την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης της ΕΚΤ η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Αυγούστου 2018.

Όπως αναφέρεται στην 4σέλιδη απόφαση της ΕΚΤ καταργείται από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η απόφαση (ΕΕ) 2016/1041 (ΕΚΤ/2016/18) που έδινε αυτή τη δυνατότητα.

Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ "σχετικά με την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας" ουσιαστικά κινείται στο ίδιο κλίμα με την απόφαση που ελήφθη στην Κύπρο, όταν ολοκλήρωσε και εκείνη το πρόγραμμά της.

Αναφέρει ότι ελήφθησαν υπόψη "τα ενιαία κριτήρια και οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, βάσει των οποίων καθορίζεται η καταλληλότητα της χρήσης των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος". Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα νομικά κείμενα, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται αν ορισμένη έκδοση ή ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που το ίδιο θεσπίζει, με βάση οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να θεωρεί σημαντική προς διασφάλιση επαρκούς προστασίας του ιδίου έναντι των κινδύνων.

"Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 προβλέπει ότι τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος”.

Περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του 2015 αλλά και στην απόφαση της 22ας Ιουνίου του 2016 με την οποία το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποκατέστησε την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης στα εν λόγω χρεόγραφα και όρισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να θωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Πλέον, "από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου".

Κατά συνέπεια όπως ορίζεται στην νομοθεσία σύμφωνα με την ΕΚΤ "θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία".

Το ΕΚΤ αναφέρει ότι "για τους λόγους αυτούς το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στα σχετικά νομικά κείμενα.