Θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Ιεράπετρας

333

Με την αριθμ. 279/18-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, της οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε με την αριθμ. 113/31-01-2020 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος και οι θέσεις των υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου έτους 2020 για τη Δημοτική
Ενότητα Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα:

Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.
1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Δύο ( 2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:
 Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
 Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.
2. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).
 Αρδευτικοί τομείς: Καλογέρων, Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.
3.Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).
 Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω :
Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας ή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Τοπικής Κοινότητας ,για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.
Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και υποψήφιος μέχρι 65ο ετών κατόπιν όμως ειδικώς
αιτιολογημένης απόφασης). Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας από την
τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από 07/02/2020 έως και 16/02/2020.

1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Τοπικής Κοινότητας.
5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης.
Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας τηλ. 28423-40363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr