Θέση διευθυντή στη διαδημοτική επιχείρηση «Νεφέλη»

311

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή επί θητεία, με θητεία ίση με την θητεία των μελών του Δ.Σ., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.
2. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής γλώσσας.
3. Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr