Τι πρόστιμο πληρώνουν όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητά τους (πίνακας)

518

Εντός του Μαρτίου θα δοθεί λύση στο αλαλούμ και τη γραφειοκρατία που συνοδεύουν τις ενστάσεις χιλιάδων ιδιοκτητών που έχουν ακίνητα μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναμένεται να ξεκαθαρίσει χιλιάδες ιδιοκτησίες που είναι μπλοκαρισμένες γιατί είτε σήμερα είτε παλαιότερα είχαν... φρύγανα, σχίνους και θάμνους! Γι΄ αυτές θα υπάρξει ειδική ρύθμιση και οι σχετικές δηλώσεις θα υπαχθούν στην κατηγορία του πρόδηλου σφάλματος.

Όμως, πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στις περιπτώσεις που υπάρχουν πεύκα, έλατα και άλλα δέντρα, τα οποία είτε προϋπήρχαν είτε δημιουργήθηκαν μετά από χρόνια εγκατάλειψης των σχετικών εκτάσεων και έγιναν δάσος. Εκεί που όμως την έχουν... βαμμένη οι ιδιοκτήτες είναι στα αυθαίρετα και στις εκχερσώσεις που έχουν γίνει σε περιοχές NATURA, όπου δεν θα υπάρξει καμία τακτοποίηση και έτσι τα ακίνητα και οι εκτάσεις θα καταχωρηθούν οριστικά ως δασικές και δημόσιες.

Ως σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν προσφύγει κατά των αρχικών αναρτήσεων για τους δασικούς χάρτες, ενώ εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 2021 για ολόκληρη την επικράτεια. Προκειμένου να υποβάλει κάποιος αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, να συμπληρώσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ΄87) και να πληρώσει το ειδικό τέλος αντίρρησης.

Γραφειοκρατίας το ανάγνωσμα

Όταν γίνει η οριστική υποβολή της αντίρρησης τότε εκδίδεται το σχετικό αποδεικτικό και στη συνέχεια ο θιγόμενος πρέπει να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά, στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο θιγόμενος είναι τα εξής:

Α. Υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησης, όπως αυτό υπάρχει στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον σε απλές φωτοτυπίες. Δηλαδή, τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, δουλεία, ξύλευση, βοσκή κλπ.) ή ενοχικά δικαιώματα όπως μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή. Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης και σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ. Αντίγραφο του εντύπου της δήλωσης ακινήτων Ε9.

Δ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΣΤ. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι αντιρρήσεις μπορεί να συνοδεύονται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους
ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για τον δασικό και χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Επίσης, στον φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται ατελείωτη ταλαιπωρία, απέραντη γραφειοκρατία και οικονομικό κόστος.

Εξαιρέσεις από το ειδικό τέλος

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

1. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει (αναλύονται σχετικά στο Κτηματολόγιο).

2. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

3. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

4. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

5. Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

6. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού.

7. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143).

Το τέλος... αντίρρησης στους δασικούς χάρτες

- €10 για έκταση έως 100 τ.μ.

- €40 για έκταση έως 1.000 τ.μ.

- €90 για έκταση 1-5 στρέμματα

- €180 για έκταση 5-10 στρέμματα

- €350 για έκταση 10-20 στρέμματα

- €700 για έκταση 20-100 στρέμματα

- €1.400 για έκταση 100-300 στρέμματα

- €3.300 για έκταση πάνω από 300 στρέμμα

Τα χαράτσια για τους... ξεχασιάρηδες

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που αμέλησαν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο θα κληθούν εντός του προσεχούς διαστήματος να καταβάλουν τα σχετικά πρόστιμα, καθώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να τους διευκολύνει φέρνοντας σχετική διάταξη εξαίρεσης.

Η επιβολή προστίμων αποτελεί κίνηση τακτικής για την κυβέρνηση ώστε να πιέσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να "τρέξουν" γρηγορότερα τις διαδικασίες της δήλωσης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι ενστάσεις που θα διατυπωθούν μετά την προανάρτηση θα συνοδεύονται από πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με την ταυτότητα και τον αριθμό των ακινήτων, μπορεί να κοστίσουν ακριβά!

Τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Καλούνται δηλαδή να δηλώσουν την κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), την επικαρπία, τη δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), την υποθήκη μέσω προσημείωσης ή αγωγής, τις ανακοπές σε κατασχετήρια, τις μακροχρόνιες μισθώσεις, τις
χρονομεριστικές μισθώσεις μέσω leasing, τις μεταλλειοκτησίες και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.

2. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου). Τα σχετικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται το οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, κατατίθενται με απλές φωτοτυπίες στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και συνοδεύουν την αντίστοιχη δήλωση ακινήτου. Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική δήλωση, τότε πρέπει να αποστείλουν σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα.

3. Απαραίτητα έγγραφα για την κτηματογράφηση είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια), το πιστοποιητικό μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, οι συντεταγμένες του ακινήτου και φυσικά η ταυτότητα των εχόντων εμπράγματο δικαίωμα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. ‘Όταν πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., μετά το τέλος της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, όμως, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου, σύμφωνα με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας της 17/11/2008. (ΦΕΚ 2345/Β/18-11-2008). Όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα, τα "χαράτσια" που περιμένουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι σημαντικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Αστικές περιοχές

- €70 για αδόμητα γεωτεμάχια μικρότερα των 400 τ.μ.
- €120 για αδόμητα γεωτεμάχια άνω των 400 τ.μ.
- €150 για γεωτεμάχιο με κτίσμα μικρότερο των 200 τ.μ.
- €250 για γεωτεμάχιο με κτίσμα μεγαλύτερο των 200 τ.μ.
- €50 για βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες, πάρκινγκ)

2. Αγροτικές περιοχές

- €70 για αδόμητα γεωτεμάχια μικρότερα των 4.000 τ.μ.
- €100 για αδόμητα γεωτεμάχια άνω των 4.000 τ.μ.
- €200 για γεωτεμάχιο με κτίσμα σε έκταση μικρότερη των 4.000 τ.μ.

3. Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 70 €

Τι ισχύει για τις δηλώσεις όταν υπάρχει κληρονομιά

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι κληρονομιές, πρέπει να κατατεθεί η πράξη αποδοχής ή το κληρονομητήριο ή η διαθήκη. Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τίτλος του κληρονομούμενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Όταν υπάρχει κληρονομιά χωρίς διαθήκη, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει), η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και το αντίστοιχο πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Πώς κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία όταν υπάρχει "έκτακτη χρησικτησία"

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με “έκτακτη χρησικτησία", θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει ένα ολόκληρο "χαρτοβασίλειο" εγγράφων.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία και σε συνδυασμό, πρέπει να αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. Κάτι τέτοιο τεκμαίρεται από τις αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., τα μισθωτήρια συμβόλαια, τις αγροτικές επιδοτήσεις, τη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, τα έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, τα συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9, τις ένορκες βεβαιώσεις, και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Τέλος, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.