Παρασκευή
31 Μαΐου 2024

PRODEA Investments: Αύξηση εσόδων από μισθώματα κατά 10,3% για το 2023

Επιχειρήσεις

Η PRODEA Investments ανακοινώνει ότι τα έσοδα του ομίλου από μισθώματα ανήλθαν σε €165,2 εκατ. έναντι €149,7 εκατ. το 2022 (αύξηση 10,3%). Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

O κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €168,9 εκατ. έναντι €186,9 εκατ. τη χρήση 2022. Στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2022 περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ποσού €36,4 εκατ.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το 2023 σε €120,4 εκατ. έναντι κερδών €105,1 εκατ. το 2022 σημειώνοντας αύξηση 14,5%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €222,5 εκατ. το 2023 έναντι €116,3 εκατ. το 2022. Για τον υπολογισμό του Adjusted EBITDA λαμβάνεται υπόψη και το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση ακινήτων επένδυσης[1], ποσού €98,8 εκατ. το 2023 και €7,8 εκατ. το 2022, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων.

Τα κέρδη της χρήσης 2023 επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (ως απόρροια της αύξησης του Euribor) και της αύξησης του φόρου ΑΕΕΑΠ (λόγω της σύνδεσης του με το Επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Ο όμιλος, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις την αύξησης του Euribor, έχει συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό €925 εκατ.. Το τρέχον ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχεται σε 93,0%. Επιπλέον, ο όμιλος, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της δανειακής του διάρθρωσης, προέβη σε τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων επιτυγχάνοντας την μείωση των περιθωρίων δανεισμού. Το τρέχον μέσο σταθμισμένο περιθώριο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 2,35%.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €2.717,3 εκατ. έναντι €2.796,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η μεταβολή οφείλεται στις πωλήσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος εντός της χρήσης 2023.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €1.505,8 εκατ. ή €5,89 ανά μετοχή έναντι €1.475,2 εκατ. και €5,77 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2022 σημειώνοντας αύξηση 2,1%.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Ξεκίνησε το 2ο TBM της Άκτωρ σε στρατηγικής σημασίας διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό άξονα - Το μήνυμα Εξάρχου

Εκτεταμένη κάλυψη γνωρίζει στα Ρουμανικά ΜΜΕ η έναρξη λειτουργίας του δεύτερου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (TBM) της Άκτωρ, θυγατρικής του Ομίλου Intrakat, η οποία κατασκευάζει ...

Φόρτωση άρθρων...