Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 373.000 ευρώ σε επιχειρήσεις delivery για αδήλωτη εργασία και άλλες παραβάσεις

Εντείνονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας στον σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, λόγω της ύπαρξης ενδείξεων για αυξημέν...