Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εντάσσει διαδικασίες και δράσεις που συμβ...

Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει στο The Boardroom

Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει, στηρίζει ενεργά και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο, ενθαρρύνοντα...