Τρίτη
25 Ιανουαρίου 2022

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Μόνο με εμβολιασμό, όχι με ραντεβού, η αποφυγή του προστίμου των 100 ευρώ

Ελλάδα

Μόνο με εμβολιασμό θα γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών. Σε περίπτωση που κλείσουν ραντεβού αλλά δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο θα τους επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ. 

Τα συναρμόδια υπουργεία καταλήγουν στο τελικό σχήμα με το οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θεσπίζεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ για κάθε μήνα που δεν εμβολιάζονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η υποχρεωτικότητα για εμβολιασμό αφορά «όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961».

Στις λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το υπουργικό συμβούλιο επισημαινόταν ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όποιον δεν κλείνει ραντεβού. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες ακολούθησαν διευκρινίσεις. Πλέον, όπως προκύπτει, δεν θα αρκεί ο προγραμματισμός ραντεβού για την αποφυγή του προστίμου.

Αντιθέτως, οι πολίτες άνω των 60 ετών -που μέχρι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι- θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου (στην περίπτωση του Johnson’s & Johnson’s) μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2022. 

«Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο», τονίζεται στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση στην υποχρέωση εμβολιασμού αποδεικνύεται μέσω:

α) Ψηψιακού Πιστοποιητικού ΟΙΟ-19 Ε.Ε. (Ε ΟΊ8ΊΙ ΟΙ0 ςθΓΊ&θ ΕΟ) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ι4ης
Ιουνίου 2021 καιτου άρθρου πρώτου από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’87), οποία κυρώθηκε άρθρο του ν. 4806/2021 (Α’ 95) πληροψορίες σχετικά
κατάσταση του ψυσικού προσώπου-κατόχου του αψορά εμβολιασμό
από κορωνοϊό ονο-ι9,

β) βεβαίωσης εμβολιασμού παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),

γ) βεβαίωσης που επιβεβαιώνεται θετικό διαγνωστικό έλεγχο παρ. 1 του άρθρου 5 υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας,

δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού - Ποιοι θα πληρώσουν μισό πρόστιμο

Στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται δυο ειδικές κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται του μέτρου. Συγκεκριμένα, δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού:

(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη νόσηση και

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

«Ειδικώς τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» αναφέρεται σχετικά.

Επιπλέον, στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Επιπλέον, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι για τους οποίους βάσει του νόμου 4820/2021 ήδη ισχύει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Αυτοί είναι οι εξής:

όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α' 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β' 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α' 271).

(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31 ης Οκτωβρίου 2018 (Β' 4898).

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α' 2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β' 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β' 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α' 235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Πώς θα επιβάλλεται το πρόστιμο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διασταύρωση των στοιχείων, δηλαδή το αν κάποιος παραμένει ανεμβολίαστος, θα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα επιτρέπει τον έλεγχο στοιχείων από την πλατφόρμας εμβολιασμού.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ θα επιβάλλεται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά τη διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Επιχείρηση Στρατού και ΕΚΑΜ στην Αττική Οδό - Ολονύχτια μάχη υπό δύσκολες συνθήκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία κινητοποίηση στρατού και δυνάμεων για την Αττική Οδό προκειμένου κατ’ αρχάς να βοηθήσει όσους είναι εγκλωβισμένοι και να παρέχει σε αυτούς, ό,τι χρειάζο...